Home Blog

ด่วน!สพฐ.เปลี่ยนเงื่อนไข รับเงินช่วยเหลือนักเรียน 2,000 บาท

ข่าวด่วน!ความคืบหน้าหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จำนวน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึง ม.6, ระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในกรอบวงเงิน 23,000 ล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง ในช่วงการแพร่cv-19

จากนั้น เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลง จุดยืนลดภาระทางการศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ภายใต้สถานการณ์การแพร่ของ cv-19 ตามมาตรการลดภาระทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล

ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการกพฐ.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งจากเดิมขั้นตอนการจ่ายเงิน เยียวย านักเรียน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน ให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบโอนให้ผู้ปกครองนักเรียน

แต่คำสั่งล่าสุด ด่วนที่สุดที่ ศธ .๔๐๐๖/๖๒๕๕๕ โอนกลับมาให้โรงเรียนรับผิดชอบดำเนินการจ่าย เยียวย านักเรียน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน และเปิดช่องทางจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนผ่านบัญชีผู้ปกครองหรือนักเรียนก็ได้ทั้งนี้ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการกพฐ.) ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด มีใจความดังนี้

ด่วนที่สุด ที่ ศธ .๔๐๐๖/๖๒๕๕๕สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

17สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ของ cv-19

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศ5 0๔๐๐๖/ว ๒๔๘๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงาน

ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ของ cv-19 เพื่อสร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อมในการขอรับจัดสรรงบประมาณตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ของ cv-19 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ของcv-19 เป็นไปตามแนวทางการจัดสรรเงินกู้และการใช้จ่ายเงินกู้ ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการ

ตามแนวทางหรือวิธีการที่หน่วยงานกำหนดในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕’๖๔ (รายการค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน)

จึงแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทราบและดำเนินการ ดังนี้

๑. ยกเลิกหนังสือฉบับที่อ้างถึงดังกล่าว

๒. การเตรียมความพร้อมรองรับการจัดสรรเงินกู้

๒.๑ การเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อรองรับเงินกู้ที่ขอเบิกจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแจ้งแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดบัญชีให้ทราบอีกครั้ง

๒.๒ ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินกู้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่สามารถดำเนินการจ่ายได้ทันที กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการจ่ายได้ และกรณีที่ต้องขอรับการสนับสนุนเงินเพิ่มเติมตามแบบรายงานข้อมูลที่กำหนด

๓. วิธีการเบิกจ่ายเงินให้ดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕’๖๔ (รายการค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน) โดยสถานศึกษาจ่ายเงินสดให้กับนักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ของ cv-19 ยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงกำหนดวิธีการจ่ายเงิน(เพิ่มเติม) โดยให้สถานศึกษาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผู้ปกครองหรือนักเรียนได้ และให้จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔. การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโร คโ ค วิ ด 19 สำหรับการสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินกู้ ให้ดำเนินการตามแบบรายงาน

โดยสามารถดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ของ cv-19 และแบบรายงานข้อมูล ตาม QR CODE แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ในการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ของโครงการเงินกู้เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบา ดของโ ร คโ ค วิ ด-19 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)

เช็กเลย รพ.ไหนเปิดให้จองโมเดอร์นา ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

0

มาแล้ววัคซีนทางเลือก เช็กรายชื่อโรงพย าบาล เปิดให้ประชาชนทั่วไป จองฉีด วั ค ซี น โมเดอร์นา ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด เพื่อควบคุมการ แ พ ร่ ร ะ บ าด ของ CV-19 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีด วั ค ซี น โมเดอร์นา ฟรี สำหรับ 3 กลุ่ม ที่มีภูมิลำเนาอยู่นนทบุรี ดังนี้

– สตรีตั้ง ค ร ร ภ์ / ผู้ ป่ ว ย ติด เ ตี ย ง / คน พิ ก า ร เริ่มลงทะเบียนวันที่ 8 ส.ค.2564

– ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ไม่เคยได้รับ วั ค ซี น มาก่อน เริ่มลงทะเบียนวันที่ 11 ส.ค.2564

– ผู้ทำงานเกี่ยวกับเด็กเล็ก ไม่เคยได้รับ วัค ซี น มาก่อน เริ่มลงทะเบียนวันที่ 11 ส.ค.2564

เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน 140,000 โดส (70,000ราย) หลังจาก อบจ.นนทบุรี ได้สั่งจองผ่านสภากาชาดไทย

ลงทะเบียนฉีด วั ค ซี น Scan QR CODE ผ่าน Line คาดว่าจะได้ วั ค ซี น ในเดือนตุลาคม 2564

จังหวัดสมุทรสาคร โรงพย าบาลมหาชัย เปิดลงทะเบียนจอง วั ค ซี น โมเดอร์นา ทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ ที่สะดวกเดินทางไปฉีด วั ค ซี น ที่โรงพย าบาลมหาชัย ราคาเข็มละ 1,650 บาท

เงื่อนไขการจอง

  1. ผู้ลงทะเบียนสามารถลงได้ท่านละ 1 ครั้งเท่านั้น
  2. ผู้ลงทะเบียน 1 ท่าน สามารถจองได้ 1 เข็ม
  3. ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/4PBCAHhbTW4DVopa9 ไม่รับการจองผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ
  4. เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว รบกวนรอการแจ้งกลับผ่านระบบ SMS อีกครั้ง สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ชำระเงิน
  5. ผู้ที่เคยทำการซื้อ วั ค ซี น โมเดอร์นากับทางโรงพยาบ าลมหาชัย 1 แล้ว ไม่สามารถทำการซื้อซ้ำได้อีก
  6. ผู้ลงทะเบียนจองจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีเท่านั้น (หากน้อยกว่าที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ทันที)

โดยจะมีการส่ง SMS เพื่อยืนยันสิทธิ์และชำระเงิน ส่งตามลำดับวัน และเวลาการลงทะเบียนเท่านั้น คาดว่าจะได้รับ วั ค ซี น ในเดือน พฤศจิกายน 2564

ส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชร โรงพย าบาลเอกชนเมืองกำแพง เปิดลงทะเบียนจอง วั ค ซี น ทางเลือกโมเดอร์นา รอบ 2 สามารถจองได้ทุกคน ทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ ที่สะดวกเดินทางมาฉีด วั ค ซี น ที่โรงพย าบาลเอกชนเมืองกำแพง

ลงทะเบียนผ่านทางลิงค์ https://docs.google.com/…/1IqlRPrfT8ESRsv7g9pyzaBr…/edit หรือ สแกน QR Code ในภาพ

ส่วนกรณีคนที่เคยลงทะเบียนกับทางโรงพย าบาลแล้ว ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากระบบได้ตัดรายชื่อออกแล้ว สอบถามเพิ่มเติม https://line.me/R/ti/p/%40ndp3144c หรือเพจ โรงพย าบาลเอกชนเมืองกำแพง โดยคาดว่า จะได้รับ วั ค ซี น เดือนมกราคม-มีนาคน 2565

โรงพย าบาลพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เปิดจอง วั ค ซี น โมเดอร์นา ในเครือ ทั้งภาคเหนือ-กลาง-อีสาน-ใต้ ประกอบด้วย โรงพย าบาลพริ๊นซ์ สุวรรณภูมิ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิจิตร ลำพูน สมุทรปราการ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชุมพร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี สามารถลงทะเบียนได้ทุกคน ทั้งคนไทย และ ชาวต่างชาติ ที่สะดวกเดินทางไปฉีดที่สาขาที่ลงทะเบียนไว้ ไม่สามารถย้ายสถานที่ได้ ราคา 1,650 บาท/เข็ม ตั้งแต่วันที่ 8-12 ส.ค.2564 เวลา 12.00 น.(มีจำนวนจำกัด) คาดว่า ให้บริการฉีด วั ค ซี นได้เดือนมกราคม-มีนาคม 2564

– ลงทะเบียนที่ https://vaccineregister.princhealth.com/

– ระบบชำระเงิน http://register.princhealth.com/

โรงพย าบาลชินเขต เปิดจอง วั ค ซี น ทางเลือก โมเดอร์นา รอบสุดท้าย สามารถสั่งจองและชำระเงินได้ ตั้งแต่วันนี้-16 ส.ค.2564 รวมทั้งสิ้น 20,000 โดส (อยู่ระหว่างการจัดสรร วั ค ซี น ) ราคา 1,700 บาท/ 1 เข็ม

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขที่โทรศัพท 089-762-8747

ส่วนโรงพย าบาลจุฬารัตน์ หลังจากที่มีการยกเลิกการจองฉีด วั ค ซี น โมเดอร์นา ไป ล่าสุด ทางโรงพย าบาลจุฬารัตน์แจ้งว่า ได้รับการจัดสรร วั ค ซี นเพิ่ม ทำให้สามารถจัดสรรให้กับผู้ที่จอง วั ค ซี น กับทางกลุ่มโรงพย าบาล ได้ครบตามจำนวนทุกคน ทางโรงพย าบาลจะส่ง SMS ให้กับท่านที่ได้รับ SMS ยกเลิกการจองไปก่อนหน้านี้ เพื่อยืนยันรับสิทธิการจัดสรร วั ค ซี น หรือ ขอรับเงินคืน ภายในวันที่ 9 ส.ค.2564

ประกาศจากรพ

 

 

 

นั่งกินที่ร้านได้ ทำไมต้องซื้อกลับบ้าน

0

กลายเป็นเรื่อง เมื่อโลกออนไลน์แห่แชร์ภาพตำรวจนั่งกินข้าวในร้านอาหารย่านเคหะร่มเกล้า ท่ามกลางประชาชนที่ยืนสั่งอาหารรอกลับบ้าน เรื่องนี้ถูกตั้งคำถามจากชาวเน็ตเป็นอย่างมากว่า แบบนี้ก็ได้หรอ

จากภาพจะเห็นว่า ณ ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ซึ่งผู้โพสต์ระบุพิกัดว่าอยู่ถนนเคหะร่มเกล้า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นายกำลังนั่งกินข้าวอยู่ภายในร้าน ในขณะที่ประชาชนยืนรอหน้าร้าน เพื่อรอสั่งกลับบ้าน แต่ตำรวจก็นั่งกินข้าวหน้าตาเฉย ทั้งๆที่มีมาตรการห้ามนั่งกินในร้าน

เรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและถูกตั้งคำถามเป็นอย่างมาก โดยผู้โพสต์ทวิตฯ ข้อความตั้งคำถามระบุว่า แล้วบอกให้ประชาชนสั่งกลับบ้านกิน แต่…นั่งรับประทานในร้านได้?

ภาพนี้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก และภาพดังกล่าวก็ถูกรีทวิตฯ ไปเกือบๆ 6 หมื่นครั้ง ซึ่งต้องติดตามต่อว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะมีคำชี้แจงต่ออย่างไร

ความเห็นบางส่วนจากชาวเน็ต

ความเห็นบางส่วนจากชาวเน็ต

ความเห็นบางส่วนจากชาวเน็ต

 

ความเห็นบางส่วนจากชาวเน็ต

 

 

 

 

 

ตอบชัดทุกคำถาม ทำไมเลิกกัน

0

หลังจากออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์แบบสามีภรรยา ขอทำหน้าที่แม่และพ่อให้กับลูก และกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน สำหรับคู่ของ นิวเคลียร์ หรรษา และ ดีเจเพชรจ้า หลังจากมีข่าวลือเรื่องเลิกราออกมาพักใหญ่

ซึ่งก่อนหน้านี้สาวนิวเคลียร์ก็ได้โพสต์แจ้งข่าว พร้อมเปิดใจ ยืนยันว่าจบกันด้วยดี ไม่ได้มีมือที่สาม

ล่าสุด ดีเจเพชรจ้า ก็ขอออกมาพูดบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยได้โพสต์ภาพคู่ นิวเคลียร์ หรรษา พร้อมข้อความเปิดใจผ่าน IG ดังนี้

เฮลโหล เฮียขอมาพูดบ้างนะ หลังน้องนิวแจ้ง Fc ไปแล้วว่าเราเปลี่ยนสถานะมาเป็นเพื่อนกัน ก็มีชาวบ้านอยากรู้สาเหตุ วิเคราะห์ กันสนุกเลย

เฮียเลยอยากพูดบ้าง ว่าอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะ มันเป็นประสบการณ์ที่คนผ่านอะไรมาเยอะอย่างเฮียก็ไม่เคยเจอ มันเป็นเรื่องใหม่จริง ๆ

เรา 2 คน ไม่มีใครไปมีคนอื่น ไม่ได้ทะเลาะกัน แต่ทัศนคติมันไม่ตรงกัน เลยมีงอนกันบ่อย แล้วคบมาได้ไงตั้งนาน มีคนถาม อันนี้คือ ที่ผ่านมาก็ปรับจูนกันมาตลอด นิวเป็นเด็กดี เป็นแม่ที่ดี มาตลอด พี่ก็เช่นกัน

รักกันมั้ย รักซิ แล้วเลิกทำไม 555 ไม่มีใครอยากกันเลิกหรอก แต่พวกเฮีย เราพยายามกันแล้วมาก ๆ ยกตัวอย่าง

เปิดร้านก๋วยเตี๋ยว ตอนเปิด ไม่มีใครคิดหรอกว่าร้านจะเจ๊ง ถ้าเจ๊งคงไม่เปิด ไม่มีคนเข้าขายไม่ได้ เราก็สู้ไม่ปิดกิจการ เพื่อให้ไปต่อ ถามว่าจะรอมันเจ๊ง กี่ปีถึงปิดกิจการ หลักการก็มีแค่นี้

ส่วนไทก้า มันคือลูกเฮีย DNA เฮีย ลูกนิว ยังไงเขาก็อยู่กับพ่อแม่ 24 ชม. เหมือนเดิม

แค่พ่อแม่ขยับมาคุยแบบเพื่อนสนิท เพื่อเว้นระยะห่างให้อยู่ด้วยกันได้ราบรื่นขึ้น ตอนนี้เอางี้ก่อน อนาคตจะเป็นไงไม่มีใครรู้จ้า

คนคบหารู้จักมา 11 ปี มันก็สนิทกันเหมือนญาติไปแล้ว จะให้ทะเลาะกันโวยวายเป็นเด็ก ๆ คงไม่มีแบบนั้น หาตรงกลางสำหรับบ้านเราสบายใจ

มันได้ออกมาแบบนี้อะเนอะ รัก Fc ทุกคนที่ห่วง เราจะผ่านมันไปด้วยกัน นี่ไม่รักไม่มาสาธยายให้ฟังนะ

ป.ล. นิวเป็นเด็กดีเสมอมา ไม่ต้องวิเคราะห์ละนะ ส่วนเฮียก็น่ารักเสมอ

ไทก้า เพชรจ้า นิวเคลียร์

 

 

 

 

ชาวสวนลำไยฟาดผลทิ้ง พลอย ชิดจันทร์ยื่นมือช่วย

0

เป็นทั้งเรื่องราวที่น่าเห็นใจและดีใจเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 สรยุทธ สุทัศนะจินดา เผยคลิปชาวสวนลำไยที่บ้านหนองช้างคืน จ.ลำพูน ใช้ไม้ ฟ า ด ผลลำไยที่ออกลูกเต็มต้นจนเสียหาย เนื่องจากราคาลำไยตกต่ำ แถมล้งที่รับซื้อลำไยส่งออกก็งดรับซื้อมาตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม เป็นต้นมา

ชาวสวนลำไย

โดยเจ้าของสวนลำไล อายุ 43 ปี ยอมรับว่าเครียดที่ราคาลำไยต่ำมาก เก็บแล้วไม่คุ้มต้นทุน ทั้งที่ผลผลิตลำไยฤดูกาลนี้ได้ผลผลิตดี ลู ก โ ต ผิ ว สวย (สีเหลืองทอง) ไม่มีแมลงรบกวน แต่ราคากลับต่ำลงทุกวัน หลังจากที่ล้งและโรงงานลำไยอบแห้งปิดรับชื้อ ทำให้ลำไยทั้งแก่จัดและเริ่มเน่าเสีย จึงเกิดความเครียดใช้ ไม้ ฟ า ด ลำไยดังกล่าว

พลอย ชิดจันทร์ และสามี เคน ฮุง เจ้าของธุรกิจส่งออกลำไยอบแห้งไปประเทศจีน ได้ตัดสินใจเปิดโรงงานรับซื้อลำไยจากชาวสวน แถมให้ราคาสูงกว่าที่อื่นเพราะรู้สึกเห็นใจชาวสวนอย่างมาก โดยลำไย AA ให้ราคา 18 บาทต่อกิโลกรัม A : 7 บาท และ B : 3 บาท ส่วนที่อื่นจะให้ราคาประมาณ 14 : 4 : 2 เท่านั้น พร้อมเผยภาพคนจอดรถต่อคิวขายลำไยยาวเยียดเกือบ 2 กิโลเมตร

ระบุว่า ส่งกำลังใจให้แดดดี๊ พนักงาน และคนงานที่โรงงานไทยโทนทุกคน รู้ว่าทุกคนเหนื่อยมาก ๆ ไม่รู้จะได้นอนกันเมื่อไร งานล้นมือ ล้นเตาจริง ๆ ชาวสวนมาต่อคิว จุดร่อนเราแต่ละจุดคิวรถยาวเกือบ 2 กิโลเมตร รับซื้อ พยุงราคาช่วยกัน สู้ ๆ ๆ ๆ ไปด้วยกันนะคะ ขอบคุณจริง ๆ

รวมถึงคุณลุง คุณป้า พี่น้อง เกษตรกร ชาวสวนลำไย ชาวสวนคนไทยทุกคนเลย เราทำงานใกล้ชิดกับเขา รู้ว่ามันเหนื่อย ยากลำบากแค่ไหน เหตุการณ์แบบนี้ เข้าใจ เห็นใจทุกฝ่ายมาก ๆ

ยุคเศรษฐกิจแบบนี้ โรงงาน ผู้ประกอบการก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่า ทำไป ซื้อไปตอนนี้ไม่ได้หวังเรื่องกำไรอะไร อยากให้เกษตรกรอยู่ได้ ปากท้องเขาในสถานการณ์แบบนี้ที่ทุกคนต้องทำงานหากินกันบนความเสี่ย ง ทั้ง ไ วรั ส ร ะ บ า ด น่ากลัวมาก ใช้ชีวิตกันบนความเสี่ย งทุกวัน กังวลไม่รู้จะติด เ ชื้ อ หรือเปล่า

พลอยอธิษฐานขออยู่ทุกวันให้ทุกคนปลอดภัย ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ ฝนตก แดดออก เสี่ย งเป็นเสี่ย ง ชาวสวนก็ยังเก็บของมา ข า ย แต่มาเจอราคารับซื้อแบบต่ำกว่าทุน ราคา 2 บาท คือ สะเทือนใจมาก แค่ค่าแรงคนงาน เก็บลำไยก็ 3 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว ชาวสวนร้องไห้แน่ ๆ เรายึดหลัก

ให้ชาวสวนอยู่ได้ ช่วยเหลือกัน เท่าที่ทำได้ ขอทุกฝ่ายช่วยกัน ซื้อในราคาที่ช่วยชาวสวน ไม่มีชาวสวนก็ไม่มีโรงงาน ไม่มีโรงงานก็ไม่มีรายได้ คิดดูให้ดี ๆ

 

 

 

ทักษิณ พูดแล้ว อย่าอ้างนายสั่ง ไม่ลืมตัว อยู่ข้างประชาชน

0

เป็นเรื่องให้น่าติดตามอีกแล้ว เมื่อทักษิณ ตอบคำถามเด็ด ถ้าหมาเดินผ่านแล้วนายสั่งให้ ยิ ง ห ม า จะยิงไหม หลังมีกระแสวิจารณ์ ตำ ร ว จ ใช้กระสุนยาง ยิ ง ผู้ชุมนุมไม่เลือก แล้วอ้างนายสั่ง ส่วนเรื่องไฮโซลูกนัท ได้รู้จากหมอโดยตรง ตาบอดจริง

นายทักษิณ ชินวัตร หรือโทนี่ วู้ดซัม อดีตนายกรัฐมนตรี มีการออกรายการ CareTalk x CareClub House หัวข้อทางออกประเทศ ทางรอดประชาชน พูดถึงเรื่องสถานการณ์ต่าง ๆ ของบ้านเมือง เช่น เรื่องวัคซีนโ ค วิ ด เรื่องหนี้สาธารณะ เรื่องสถานการณ์การชุมนุม ฯลฯ

ในตอนหนึ่ง นายทักษิณพูดถึงเรื่องการชุมนุมที่สถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียด และสาเหตุว่า ทำไมเด็กวัยรุ่นถึงออกมาชุมนุมกันเยอะแยะว่า คนวัย Gen Z นี้ อายุระหว่าง 10-20 ปี มีงานวิจัยรองรับว่า พวกเขาเป็นกลุ่มที่ชอบการเจรจาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาให้มันดีขึ้น ฉะนั้นการที่เขาออกมา ก็เป็นวัฒนธรรมของคนยุคนี้ ฉะนั้นถามว่า เขาต้องการความรุนแรงไหม คำตอบคือ ไม่มี เขาต้องการพูดคุย ต้องการแนวทาง แต่วันนี้แทนที่เราจะพูดคุย เราแจก แ ก๊ ส น้ำตา ก ร ะ สุ น ย า ง

น่าเศร้าที่สุดคือ ไฮโซลูกนัท ธนัตถ์ ธนากิจอำนวย ออกมาพูดความจริง แต่ถูกยิงเข้าที่ลูกตาบอดไปข้างหนึ่ง บอดจริง ๆ นะ “ใครบอกว่าไม่บอด ผมรู้จากหมอมาว่าบอด สงสารมาก ขอแสดงความเห็นใจกับครอบครัวด้วย”

ทักษิณ พูดเรื่องตำรวจ ถ้าหมาเดินผ่าน นายสั่งให้ยิง จะยิงไหม

ในฐานะที่ผมเป็นตำรวจเก่า สอบได้ที่ 1 จบโรงเรียนนายร้อย ผ่านการฝึกคุมฝูงชน กระโดดร่ม ยิ ง ปื น ก็เหรียญเงิน ฉะนั้นผมก็มีความรู้สึกว่า อยากจะเป็นตำรวจที่ดี แต่วันนี้หลังจากการ รั ฐ ป ระ ห า ร ทุกครั้ง ตำรวจต้องเป็นลูกไล่ทหาร ทหารขี่คอ ตำ ร ว จ ตลอด แล้ววันนี้พวกคุณก็ถูกสั่งให้ทำโน่นทำนี่

ชีวิตพวกคุณเกิดมาเพื่อดูแลประชาชนนะ คุณดูคำปฏิญาณตนของพวกคุณสิ มันเป็นเรื่องที่คุณต้องการดูแลประชาชน ปกป้องรับใช้ประชาชน แต่วันนี้คุณมายืนตรงข้ามประชาชน เพราะเขาสั่งให้ยิงแก๊สน้ำตา ทั้งที่ผู้นำไม่กล้าออกมานั่งคุยกับเด็ก แล้วใช้ความ รุ น แ ร ง แทน แบบนี้ใครจะมาลงทุนกับคุณ คนไม่เชื่อถือ ตำ ร ว จ แล้ว

“ถ้าผมออกไปปฏิบัติการแล้วมีหมาเดินผ่าน เขาให้ ยิ ง ห ม า ผมไม่ ยิ ง นะ เพราะ ห ม า ไม่ได้ทำอะไรผิด” นายทักษิณกล่าว

นอกจากนี้ ยังบอกอีกว่า ผมรักตำรวจ ผมไม่อยากให้ตำรวจเป็นที่รังเกียจของประชาชน ถึงแม้ใครสั่งก็อย่าทำเลย เพราะหน้าที่ของคุณต้องรักษาองค์กรตำรวจให้อยู่กับประชาชน คุณต้องอยู่กับประชาชนตลอด ถ้าส่วนเรื่องที่ประชาชนพ่นสี พ่นสีเสร็จคุณก็ล้างก็หมดเรื่อง จากนั้นก็เรียกมาคุยกัน ไม่เห็นต้องตั้งเป้าเอาตำรวจมาเป็นหมื่นเป็นพันมาปราบ เสียเงินเปล่า

 

คุมไม่อยู่แล้ว คนติด cv พุ่ง ติดยอดทะลุ 2 หมื่นไปแล้ว

0

เป็นเรื่องให้น่ากังวล วันที่ 18 ส.ค.64 ศูนย์ข้อมูล โ ค วิ ด-1 9 รายงานสถานการณ์ โ ค วิ ด ในประเทศไทย พบ ป่ ว ย ใ ห ม่ รวม 20,515 ราย จำแนกเป็น ติ ด เ ชื้ อ ใ ห ม่ 20,267 ราย ติ ด เ ชื้ อ ภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 248 ราย ผู้ป่ ว ย สะสม 940,094 ราย

รายงานสถานการณ์ โ ค วิ ด ในประเทศไทย

รายงานสถานการณ์ โ ค วิ ด ในประเทศไทย

(ตั้งแต่ 1 เมษายน) หาย ป่ ว ย กลับบ้าน 22,682 ราย หาย ป่ ว ย สะสม 725,693 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ ป่ ว ย กำลังรักษา 207,553 ราย เ สี ย 312 ราย

รายงานสถานการณ์ โ ค วิ ด ในประเทศไทย

รายงานสถานการณ์ โ ค วิ ด ในประเทศไทย

 

เรวดี โพสต์ เตือนสติน้องๆ

0

เป็นกระแสให้แฟนๆได้ติดตาม วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เรวดี ศรีท้าว อดีตนักกรีฑาทีมชาติไทย ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เป็นทีมชาติแล้วไง พี่ชื่อเรวดี ศรีท้าว วัฒนสิน พี่เป็นอดีตนักกรีฑาทีมชาติไทย ที่เล่นทีมชาติตอนอายุ 15 – 33 ปี

ผลงาน

– เหรียญทองซีเกมส์ 6 สมัยได้มากสุด 3, 4 เหรียญทอง

– เหรียญทอง, เงิน, ทองแดง

ชิงแชมป์เอเชีย

– เหรียญเงิน, ทองแดง เอเชี่ยนเกมส์

– นักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมซีเกมส์ 1 ครั้ง

– นักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมประเทศไทย 2 ครั้ง

– ถือธงชาติไทยลงสนามเปิดเอเชี่ยนเกมส์

– เคยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก 2 ครั้ง

– เคยเข้าร่วมกรีฑาชิงแชมป์โลก 2 ครั้ง

พี่ไม่ใช่นักกีฬาระดับโลก

พี่ไม่ใช่นักกีฬาอาชีพ

พี่เคยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย 17 ปี

ความฝันของเด็กนักกีฬาทุกประเภท 99% อยากติดทีมชาติไทย ความฝันเด็ก ๆ ที่เล่นกีฬาทุกประเภทเมื่อถามความฝันหรือเป้าหมายเกือบทุกคนจะบอกว่าอยากติดธงชาติหรือติดทีมชาติสักครั้งทุกคนจึงฝึกซ้อมหนักเพื่อทำฝันให้เป็นจริง บางคนก็ได้ตามฝัน บางคนก็ต้องเปลี่ยนความฝัน

การติดทีมชาติบางคนอาจจะติดง่ายแต่มีนักกีฬาอีกจำนวนมากที่กว่าจะติดทีมชาติ ต้องฝึกหนักผ่านอุปสรรคขวากหนามมากมาย กว่าจะติดทีมชาติกลุ่มคนที่ติดทีมชาติยาก ๆ จึงเห็นถึงคุณค่า ความสำคัญ ถึงหน้าที่ในการเป็นทีมชาติและต้องรักษาไว้ให้นานที่สุด #เพราะการติดทีมชาติถือเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิต

บางคนอาจจะได้อะไรมาง่าย ๆ สามัญสำนึกจึงต่างจากคนที่ติดทีมชาติและให้ความสำคัญกับการติดทีมชาติและติดธงไทยที่หน้าอกรู้ว่ามีภาระหน้าที่ของนักกีฬาไทยที่ต้องแบกไว้ ไม่ว่าจะอยากแบกหรือไม่แต่เมื่อติดทีมชาติมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีหน้าที่ ที่ต้องรักษา

พี่ไม่ใช่นักกีฬาอาชีพระดับโลกเหมือนน้อง พี่คงเก่งสู้น้องไม่ได้ แต่สามัญสำนึกของพี่ที่ไม่เคยมีใครสอนบอกพี่ว่าการติดทีมชาติไทย มันมีอะไรมากกว่า แค่มีชื่อเสียงที่คนรู้จัก มีอาชีพ มีรายได้ มีสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นแล้ว จะทำให้พี่ใช้สิทธิพิเศษที่ได้มาจนเคยชิน จนหลง จนเหลิง การนำสิ่งที่มีคนเขายกย่องชื่นชมมาใช้ อยากทำอะไรตามใจตัวเองก็ได้ จะพูด จะเขียน จะแสดงออกยังไงก็ได้ โดยไม่คำนึงว่าจะทำให้ประเทศชาติดีขึ้นหรือแย่ลง ควรใช้สติไตร่ตรองถึงความควรไม่ควร

สามัญสำนึกพี่สอนพี่ว่าพี่มีหน้าที่ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีในการติดทีมชาติไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าคนไทยคนอื่น ๆ ที่ต้องทำ ฤาความเก่งของพี่มันไม่ถึงระดับน้องก็ไม่รู้ได้

สิทธิเสรีในการพูดทุกคนมีแต่ก็มีหน้าที่ที่น้องต้องใช้มากกว่าสิทธิค่ะ

อย่าให้ใครว่าได้ว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วโง่อวดฉลาดค่ะ

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหน้าที่ค่ะไม่ใช่สิทธิ

อย่าโง่แล้วอวดฉลาดค่ะ

พี่คนนี้ไม่เคยเล่นระดับโลกและโง่ค่ะ

เป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วไง

เรวดี ศรีท้าว

 

 

 

อย่ามามั่ว รักน้องเขยดี อุ้ม ลักขณา เมนต์ไอจีเพชรจ้า

0

เป็นกระแสให้ชาวเน็ตตามกันอีกแล้ว จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ ดีเจเพชรจ้า วิเชียร ได้ออกมาโพสต์ข้อความเพื่อชี้แจงเรื่องความสัมพันธ์กับ นิวเคลียร์ หรรษา หลังจากที่ฝ่ายหญิงได้ออกมาประกาศลดความสัมพันธ์จากสามีภรรยาเหลือแค่เพื่อนรักกัน

ซึ่งเหตุผลที่เพชรจ้าออกมาพูดในครั้งนี้ เนื่องจากชาวเน็ตบางส่วนพากันคาดเดาและพูดไปต่างๆ นานา

ว่าเป็นเพราะอะไรถึงทำให้ทั้งคู่ต้องยุติสถานะความสัมพันธ์ พร้อมกับย้ำว่าไม่ได้มีมือที่สาม

เพชรจ้า นิวเคลียร์

เพชรจ้า

อุ้ม ลักขณา

และหลังจากที่ ดีเจเพชรจ้า โพสต์ข้อความดังกล่าวไป อุ้ม ลักขณา พี่สาวของ นิวเคลียร์ หรรษา ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า

รักเฮียเสมอ ครอบครัวของเรารักกัน เฮียเป็นพ่อที่ดีของก้าที่สุด ตบปากนะใครมาหาว่า ฉันไม่ชอบน้องเขย มั่วซั่ว

ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์คอมเมนต์ของอุ้มเป็นจำนวนมากอีกด้วย

สู้ๆนะคะ

 

 

 

 

 

เตรียมเช็กได้เลย ผู้ประกันตนม.40

0

ข่าวดีอีกแล้วก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการโอนเงินเยียวย าประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการคุมเข้มของรัฐ ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด พร้อมกับระบุให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิการรับเงินเยียวย าได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ได้นั้น

ล่าสุด กระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม ได้ย้ำให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวย าให้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารที่มีอยู่ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการโอนเงินภายในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป

สำหรับการโอนเงินเยียวย าประกันสังคมมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด จะเริ่มโอนคนละ 2,500 บาท ในวันที่ 20 ส.ค. นี้

สำหรับการโอนเงินเยียวย าประกันสังคมมาตรา 39 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด จะเริ่มโอนคนละ 5,000 บาท ในวันที่ 23 ส.ค. นี้

สำหรับการโอนเงินเยียวย าประกันสังคมมาตรา 40 มีดังนี้

– วันที่ 24 ส.ค. 64 โอนเงิน 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 ใน 13 จังหวัดแรก (เรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน 10-16)

– วันที่ 25 ส.ค. 64 โอนเงิน 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 (เรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน 17-34)

– วันที่ 26 ส.ค. 64 โอนเงิน 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 (เรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน 35-89)

– วันที่ 27 ส.ค. 64 โอนเงิน 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 39 และมาตรา 40 ใน 16 จังหวัด